IMG_2296_edited.jpg
幼児クラス (年中〜)

​ただ今準備中

S__8200204.jpg

60分レッスン(月4回)

月謝¥10,000 
入会費¥10,000(入会時)

年会費¥5,000(年に1回)

​教材費¥3,500前後(年に1回)

フォニックス (年長〜)
S__8200213.jpg
小学生 Primary

60分レッスン(月4回)

月謝¥10,000 
入会費¥10,000(入会時)

年会費¥5,000(年に1回)

​教材費¥5,500前後(年に1回)

S__8200218.jpg
中学生 Course

60分レッスン(月4回)

月謝¥10,000 
入会費¥10,000(入会時)

年会費¥5,000(年に1回)

​教材費¥4,000前後(年に1回)